Vadovo atskaita

Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymą Nr. XIII-198 mokyklų vadovų metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė (mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai) teikdama siūlymus Mokyklos tarybai, kuri įvertina vadovo metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės siūlymus, priima sprendimą ir teikia savivaldybei, savivaldybė priima galutinius sprendimus.

Siūlymus galima teikti elektroniniu paštu direktorius@pamarys.silute.lm.lt iki 2020 m. sausio 31 d.

Atnaujinta 2020-10-02