Asmens duomenų apsauga

Gerbiami Šilutės Pamario progimnazijos bendruomenės nariai,

informuojame, kad progimnazija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Šilutės Pamario progimnazija, Įmonės kodas 190696633, Žalgirio g. 16, Šilutė, LT-99179.

Atsakingi asmenys už asmens duomenų apsaugą:
 

Atsakomybės sritisVardas, pavardėPareigosKontaktai
Duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymasSandra SubačienėRaštvedė

info@pamarioprogpamarioprogimnazija.lt

+370 441 62217

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymasVitalija KurpeikienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui

vitalija.kurpeikiene@pamarioprogimnazija.lt

+370 441 61524

Progimnazijoje vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas ir apsaugaJonas DragenisŪkvedys

jonas.dragenis@pamarioprogimnazija.lt

+370 441 62228

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Kontaktinė informacija:
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atnaujinta 2023-11-13