Projekto aprašymas

Mūsų projekte „Kinestetinio mokymo ir mokymosi įtaka mokinių ugdymo kokybės gerinimui“ dalyvauja mokyklos partnerės iš Turkijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Kipro.

Projekto tikslai ir veiklos:

– skatinti ES mokytojus daugiau naudoti kinestetinio mokymo/mokymosi stilių tam, kad būtų patenkinti kiekvieno mokinio mokymo poreikiai;

– įgalinti ES mokytojams labiau diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą;

– supažindinti mokytojus su inovatyviais mokymo metodais;

– propaguoti mokymą/mokymąsi apie kinestetinį mokymosi stilių. Šis mokymo/mokymosi stilius yra nepakankamai naudojamas, palyginus su audialiniu ir vizualiniu mokymosi stiliais. Mokytojai turi mažiausiai patirties dirbant su kinestetinio poreikio mokiniais;

– panaudoti ES finansavimą ir maksimaliai išnaudoti propagavimo apie kinestetinį mokymą/si galimybes;

– mažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių, nes kinestetinis mokymo/si stilius yra labai tinkamas silpnesnius ugdymosi gebėjimus turintiems mokiniams;

– gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir žinias apie įvairius dalykus, ypatingai STEAM platformos dalykus, kurie daro įtaką mokinių verslumo įgūdžių vystymuisi dar mokykloje;

– vystyti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp ES narių;

– padėti atrasti asmeninius skirtumus ir teikti ugdymą pagal kiekvieno mokinio individualius mokymosi poreikius ir gebėjimus;

– vystyti mokytojų metodinę patirtį;

– padidinti gebėjimą dirbti grupėse bendradarbiaujant. Projekto metu kuriama mokomoji medžiaga, rezultatais dalijamasi su kolegomis ir vietos valdžios institucijomis;

Projektinės veiklos metu bus daromi atviri užsiėmimai. Tai sukurs sekimo, kolegialaus apsikeitimo ir programų palyginimo galimybes.

Šio projekto pagalba sutelkiamas dėmesys į naujoviškų požiūrių skatinimą vietos, regiono ir Europos lygiu. Projektas yra svarbus indėlis siekiant strateginės Europos bendradarbiavimo struktūros „Švietimas ir mokymas 2020“ ir švietimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Visi partneriai sieks prioritetų „persvarstyti ir stiprinti mokytojo darbo profesinį profilį“ ir „pagerinti jaunimo dalyvavimą mokyklos veiklose“. Projekto veiklose bus skatinama socialinė įtrauktis bei informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimo įgūdžiai. IKT bus naudojamos visuose projekto etapuose – komunikacijos, pateikimo, vertinimo, sklaidos, monitoringo ir t.t.

Mes organizuosime 2 tarptautinius projekto valdymo susitikimus. Visos partnerių mokyklos yra atsakingos suorganizuoti vieną mokymo veiklą visiems partneriams kartu. Bus suorganizuoti 6 partnerių mokymo/si susitikimai. Tiek valdymo tarptautiniai projekto susitikimai, tiek mokymo/si susitikimai užtikrins anksčiau pateikto kinestetinio mokymo/si stiliaus išbandymą ir aktyvią patirtį.

Mūsų projektas yra orientuotas į įvairių dalykų mokytojus ir 13-16 metų mokinius. Visi dalyvaujantys mokytojai bus bendradarbiaujantys, plačių pažiūrų, palaikantys ir norintys sužinoti apie kinestetinio mokymo/mokymosi metodus ir jų taikymą savo pamokose.

Susitikimuose bus išbandyti ir intergruoti naujai išmokti kinestetinio mokymo metodai. Po to bus atliekama kiekybinė ir kokybinė analizė tam, kad būtų įvertinta kinestetinio mokymo/mokymosi įtaka mokinių ugdymo kokybei.

Projekto poveikis ir rezultatai bus grindžiami aukčiau paminėtais tikslais. Padidės mokinių motyvacija mokytis. To pasekoje, mokiniai gaus geresnius testo rezultatus ir taip bus sumažintas mokyklą nebaigiančiųjų skaičius. Ilgalaikė individuali ir socialinė nauda bus matoma tada, kai visi dalyviai bus gerai aprūpinti kinestetinio mokymo/si metodais.

Mokyklos partnerės turės bendrą interneto svetainę, kurioje dalinsis savo darbo pristatymais, sklaida ir rezultatais. Bus plačiai vykdoma projekto sklaida, rengiant mokytojų seminarus, mokymo programas, tarptautines konferencijas, ruošiant informacinius straipsnius.