Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Jovita Naujokienė:

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

• Pirmosios pagalbos teikimas.

• Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.

• Informacijos sklaida.

• Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

• Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.

• Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.

• Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

• Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.

• Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

• Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.