2017-2018 m.m.

2017-2018 m. m.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2018 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai:

  • diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių).
  • standartizuoti testai:
  • 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių),
  • 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių),
  • 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių).

Mokiniai pildys klausimyną, kurio dėka Nacionalinis egzaminų centras apskaičiuoja mokyklos sukuriamą pridėtinę vertę (t. y. vidutinį mokyklos indėlį į kiekvienos tos mokyklos mokinio pasiekimus) ir kitus rodiklius (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato ir pan.) bei juos palygina su šalies rodikliais.

Remiantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais ir užpildytų klausimynų duomenimis NEC sudaro Mokyklos ataskaitą, leidžiančią mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą šalies kontekste, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių parinkimo ugdymo kokybei pagerinti. Be to, NEC parengia ir kiekvienam mokiniui individualią Mokinio ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus: kurio dalyko kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokią dalį taškų surinko atskirose dalykų turinio ar gebėjimų srityse, kokie mokinio mokymosi rezultatai lyginant su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais. Remiantis šiais duomenimis mokinio, jo tėvų ir mokytojo bendradarbiavimas gali padėti išspręsti konkrečius vaiko mokymosi sunkumus ir problemas suteikiant tinkamą pagalbą.

Patikrinimas vyks pagal Nacionalinio egzaminų centro nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios patikrinimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant patikrinimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.

Mokinių testai bus įvertinti pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, rezultatai suvesti į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus skirtos tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams.

Mokinių užpildyti klausimynai yra konfidencialūs, vos tik užpildyti, sudedami į voką ir išsiunčiami į NEC. Individualūs mokinių atsakymai mokyklai neteikiami, teikiami tik apibendrinti jų rezultatai.

 

Daugiau informacijos galite rasti NEC.

(http://www.nec.lt/342/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

2018 m. NMPP 6 klasių vykdymo komisijos

2018 m. NMPP 8 klasių vykdymo komisijos

2018 NMPP rezultatai

4 klasių

6 klasių

8 klasių

 

 

 

 

 

Leave a Reply