OPKUS projekto aprašymas

OPKUS PROJEKTO APRAŠYMAS 

2015 – 2016 m. m. 

1.

Organizuojami mokyklos darbuotojų susirinkimai Rudenį (spalis), pavasarį (kovas)

2.

MSG susirinkimai 5 susirinkimai per metus, tvarkaraštis pridedamas

3.

Naujų darbuotojų mokymai Pagal poreikį. Jei į mokyklą naujas darbuotojas atvyksta metų eigoje, jam mokymai vedami pagal individualų susitarimą.

4.

Mokinių apklausa Lapkritis

5.

Mokytojų budėjimas Sudaromas budėjimo planas, jei reikia koreguojamas (planas pridedamas)
6. Visi aktyviai taiko keturias patyčių prevencijos taisykles Taisyklės pakabintos kiekviename kabinete, Olweus stende mokyklos koridoriuje.
7. Klasių vadovai veda klasės valandėles. Mokyklos socialinis pedagogas organizuoja renginį „Savaitė be patyčių“ 2 kartus per mėnesį klasių vadovai veda klasės valandėles patyčių ar panašia tema, griežtai laikosi klasės valandėlių vedimo struktūros.Socialinio pedagogo renginys „Savaitė be patyčių“ vyksta kovo mėnesį.
8. Mokinių komiteto susirinkimai 2 kartus per metus (gruodį ir balandį) organizuojami mokinių komiteto susirinkimai patyčių klausimu.
9. Individualūs pokalbiai su mokiniais patyčių tema Klasių vadovai  kalbasi individualiai pagal poreikį.
10. Tėvų informavimas Kartą per mokslo metus (rudenį) organizuojamas bendras tėvų susirinkimas apie patyčių prevenciją ir problemų sprendimo darbą.Kartą per mokslo metus klasių vadovai organizuoja klasės tėvų susirinkimą apie patyčių prevenciją.
11. Visi darbuotojai supažindinti su OPPP procedūromis Darbuotojų bendro susirinkimo metu ir MSG susirinkimuose nuolat supažindinami su OPPP procedūromis sprendžiant patyčių atvejus, ir geba šias procedūras vykdyti.
12. Mokyklos kokybės planas Mokykla parengia kokybės planą ir laikosi plane numatytų Olweus standarto reikalavimų.

Visas iškilusias problemas su Olweus programos standartų vykdymu sprendžia koordinacinis komitetas.

  

FORMŲ IR ATMINTINIŲ PILDYMAS 

Dokumentas

Nr.

Atsakingas už pildymą

Kada pildo

Kada pateikti

Atmintinės

 

 

 

 

1. Atmintinė direktoriui

C1

Direktorius Prieš auditą ar palaikomąjį susitikimą Iki audito ar palaikomojo susitikimo
2.Atmintinė klasės vadovui

C2

Klasės vadovas Po pravestos klasės valandėlės Gruodžio mėn., balandžio mėn.
3.Atmintinė mokytojui, koordinuojančiam mokinių komiteto darbą

C3

Mokinių komiteto  pirmininkas Po susirinkimo Gruodžio mėn.,
balandžio mėn.
4. Darbuotojų susirinkimo atmintinė (rudens semestras)

C4

Direktorius Po susirinkimo Iškart po susirinkimo
5.  Darbuotojų susirinkimo atmintinė (pavasario semestras)

C5

Direktorius Po susirinkimo Iškart po susirinkimo
Formos/žurnalai
1. MSG susirinkimo forma

R1

MSG lyderiai Po susirinkimo Iškart po susirinkimui
2.Klasės valandėlės forma

R2

Klasės vadovas Po susirinkimo Gruodžio mėn.,
kovo mėn., birželio mėn.
3.Mokinių komiteto susirinkimo forma

R4

Mokinių komiteto vadovas Po susirinkimo Iškart po susirinkimo
Lentelės
Lentelė paprastam nukrypimui žymėti

A1

Asmuo, pastebėjęs nukrypimą Kai nustatomas nukrypimas Iškart, kai nustatomas nukrypimas
2. Lentelė rimtam/sisteminiam nukrypimui

A2

Direktorius Kai nustatomas nukrypimas Iškart, kai nustatomas nukrypimas

Visos formos ir atmintinės saugomos instruktoriaus-koordinatoriaus kabinete.

 

PASIRUOŠIMAS AUDITUI IR SERTIFIKAVIMO PROCESUI

Mokykla įsipareigoja likus  bent trims savaitėms iki audito auditoriui pateikti tokius dokumentus:

1. Mokyklos kokybės planą, susijusį su OPKUS

2. Mokyklos pildomas formas pagal OPKUS reikalavimus.

3. Paskutinės mokinių apklausos rezultatus pagal OLWEUS klausimyną.

4. Dokumentus, fiksuojančius nukrypimus ir nukrypimo šalinimo dokumentus.

 

LAIKO GRAFIKAS

Sertifikavimo auditas/palaikomasis susitikimas Gegužė
Auditoriaus išvada Iki birželio 15 d.
Pažymėjimas išduodamas Iki rugsėjo 30 d.

 

Leave a Reply