Apie projektą

Projektas
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Projekto tikslai:

1. Sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.
2. Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros paslaugos:
• Ugdymas karjerai (prioritetinė paslauga);
• Karjeros konsultavimas;
• Karjeros informavimas (kartu su profesiniu veiklinimu);
• Karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės.

Ugdymo karjerai uždaviniai mokykloje:
• skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
• plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
• ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
• išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;
• padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Pagrindiniai dokumentai:

Daugiau informacijos: www.mukis.lt

Mokykloje dirba karjeros koordinatorės Laimutė Lendraitienė ir Violeta Kraniauskienė.

Leave a Reply